Unstructured Supplementary Service Data

Dữ liệu dịch vụ bổ sung không có cấu trúc (USSD). USSD có thể được sử dụng cho các dịch vụ tiền điện thoại di động, dịch vụ nội dung dựa trên vị trí, dịch vụ thông tin dựa trên danh sách. Không giống như SMS, tin nhắn USSD tạo kết nối thời gian thực trong USSD. 

USSD SMS MANG LẠI

  • USSD tạo ra một kết nối Real - time, cho phép gửi nhiều lớp nội dung trên một đoạn USSD duy nhất và người nhận được đề nghị trả lời. Các nội dung được cài đặt sẵn sẽ phản hồi tự động khi người nhận trả lời USSD

  • USSD có tính tương thích cao, cho phép hiển thị hoặc tương tác trên cả smartphone và feature phone. Không phụ thuộc vào nền tảng hệ điều hành.

  • USSD là giải pháp xác nhận, thống kê, báo cáo được phản hồi của khách hàng với thông điệp gửi đi,

  • USSD không tính phí người dùng cuối

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director