Hai cách đơn giản để xây dựng danh sách SMS của bạn là:

  1. Tạo biểu mẫu chọn tham gia.
  2. Quảng cáo chiến dịch khuyến mãi.

Cả hai phương pháp trên dựa trên việc tận dụng cơ sở dữ liệu sẵn có của bạn. Đồng thời cũng giúp mở rộng thêm data. Nhìn chung, tương lai của SMS Marketing chưa bao giờ dừng lại, đặc biệt trong ngành Thương mại điện tử.

 

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director